Algemene voorwaarden

De opdrachtnemer is Akse Media bv (AM), gevestigd op Schrijnwerkersweg 15, 1786 PC Den Helder.

De opdrachtgever is de wederpartij van opdrachtnemer.

De (advertentie)opdracht is de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de tegenpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door AM schriftelijk zijn aanvaard.

1. Door het opgeven van een (advertentie)opdracht of het aangaan van een overeenkomst met AM, erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van AM.

2. De opdrachtgever zorgt voor tijdige levering van materiaal en tekst ten behoeve van de opdracht.

3. Indien binnen acht dagen na datum van de (schriftelijke) bevestiging geen reactie van de opdrachtgever is ontvangen, moet door AM worden aangenomen, dat de opdrachtgever tot plaatsen van de opgegeven, ongewijzigde tekst en materiaal wenst over te gaan. Ten aanzien van de aansprakelijkheid wordt verwezen naar de desbetreffende artikelen van deze voorwaarden.

4. De opdrachtgever is gerechtigd, tenzij anders is overeengekomen, de aan AM verstrekte opdracht tot advertentieplaatsing te annuleren. Annulering geschiedt pas na schriftelijke bevestiging van AM. Bij overschrijding van de gestelde termijn van 8 dagen bedraagt het annuleringsbedrag 50% van het oorspronkelijk vastgestelde bedrag op het contract. Vindt de annulering plaats binnen 3 maanden vóór oplevering, dan is AM gerechtigd om u te houden aan het afgesproken bedrag op het contract.

5. Een opdracht/tekst van de opdrachtgever wordt als overeengekomen geplaatst. Voordat tot plaatsing wordt overgegaan ontvangt de opdrachtgever een drukproef c.q. voorbeeld. Indien binnen acht dagen aan AM geen schriftelijke wijzigingen worden doorgegeven, moet door AM worden aangenomen, dat de opdrachtgever zich met de strekking/inhoud akkoord verklaart, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Wanneer bij de advertentieplaatsing spoed geboden is, komen de acht dagen te vervallen en vragen wij per omgaande een reactie. De digitale proefdruk wordt verstuurd met een automatische ontvangstbevestiging hetgeen betekent dat AM een emailbericht ontvangt wanneer de proefdruk bij de opdrachtgever wel/niet is aangekomen. Het is AM niet te verwijten wanneer de mailserver van de opdrachtgever (tijdelijk) buiten dienst is waardoor de digitale proefdruk niet ontvangen is bij de opdrachtgever.

6. AM verricht kosteloos de wijzigingen welke in de verzonden proefdruk dienen te worden aangebracht. Is de advertentie aangeleverd door de opdrachtgever zelf, dan bestaat de mogelijkheid dat deze wijzigingen niet door AM aangepast kunnen worden. Na het doorvoeren van de wijzigingen, hetzij door opdrachtgever hetzij door AM, ontvangt de opdrachtgever de verbeterde proefdruk. Indien de wijzigingen tot extra kosten leiden omdat er nieuw materiaal dient te worden verwerkt, welke niet oorspronkelijk zijn aangeleverd, zijn de extra te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7. Indien in geval van aanvaarding van een opdracht door opdrachtgever de termijn voor het verstrekken van de benodigde gegevens c.q. materialen is verstreken terwijl dit mede gedeeld is aan de opdrachtgever, dan is op dat moment de opdrachtgever in verzuim. AM is dan gerechtigd om ter voorkoming van verdere vertragingen zelf een advertentie samen te stellen op basis van de aan AM bekend zijnde gegevens.

8. AM behoudt zich het recht voor vooruitbetaling van de voor plaatsing opgegeven advertentie te vorderen, indien hiertoe door eerder vastgesteld betalingsgedrag reden zou bestaan. AM is gerechtigd de verdere plaatsing van de advertentie op te schorten, totdat betaling van de al eerder geplaatste advertentie is verkregen. Dit heeft nimmer tot gevolg, dat de opdrachtgever ontheven is van zijn contractuele verplichtingen.

9. Alle facturen dienen door de opdrachtgever in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities te worden voldaan. Bij gebreke van de specifieke condities dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen.

10. Betaling vindt plaats zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

11. Worden de verschuldigde bedragen door de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn voldaan, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

12. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de opdrachtgever echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald bij de opdrachtgever.

13. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken primair ter voldoening van de door AM gemaakte invorderingskosten en eventuele rente en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).

14. De opdrachtgever behoudt na deze betaling de contractuele verplichting nog niet gebruikte advertentieruimte binnen de gestelde termijn alsnog te plaatsen.

15. Als de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

16. (Eventuele) Klachten i.v.m. het door AM geleverde, dienen daarnaast ook schriftelijk binnen 8 werkdagen te geschieden. Hetzij uitdrukkelijk gesteld dat indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, hij geacht wordt het geleverde als voor akkoord te hebben geaccepteerd. Indien niet in overeenstemming met het voorgaande wordt gehandeld, vervalt iedere aansprakelijkheid namens AM.

17. AM aanvaard op generlei wijze aansprakelijkheid voor eventueel schadelijke gevolgen voor de opdrachtgever van niet, niet tijdige of niet goede plaatsing c.q. uitvoering van advertenties.

18. AM is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer AM in- en buitenrechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van de advertentie voortvloeiend.

19. AM is gerechtigd tot het weigeren van ter plaatsing aangeboden of opgegeven advertenties. Dit kan geschieden wegens de inhoud, aard of vorm c.q. weigering van vooruitbetaling of strijd met de eigen belangen van AM zonder dat zij de opdrachtgever de reden hoeft op te geven.

20. Bij een vooromschreven weigering is AM niet gehouden enige schade te vergoeden. De enige verplichting voor AM is het terugbetalen van het eventueel vooruitbetaalde deel van het afgesproken en vastgelegde bedrag.

21. Voorwaarden die door de opdrachtgever worden gesteld met betrekking tot een bepaalde plaats worden door AM nimmer aanvaard, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wel wordt met bepaalde verzoeken rekening gehouden, voorzover het naar inzicht van AM of haar opdrachtgevers (gemeentelijke overheden) tot de mogelijkheden behoort en binnen het kader van een verantwoorde opmaak en billijkheid tegenover andere opdrachtgevers.

22. Overname, reproductie en/of namaken van advertenties en/of teksten of gedeelten daarvan uit de door AM gepubliceerde gidsen en/of andere uitgaven zonder schriftelijke toestemming van AM en/of andere rechthebbende is in strijd met art. 6:162 lid 2 BW en de auteurswet 1912.

23. Op alle ontwerpen van AM rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van AM. Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van AM.

24. AM is ontheven van haar plaatsingsopdracht als zij door overmacht in welke vorm dan ook, niet in staat is de opgegeven advertentie of tekst te plaatsen, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige (schade-)vergoeding.

25. Indien een natuurlijk persoon als opdrachtgever te kennen geeft namens een rechtspersoon op te treden en later blijkt, dat de door die opdrachtgever verstrekte opdracht of aangegane overeenkomst door de rechtspersoon waarvan hij te kennen heeft gegeven op te treden wordt ontkend of in geval de opdrachtgever van die rechtspersoon geen bevoegdheid bezat de opdracht te verstrekken of overeenkomst aan te gaan, kan AM de betreffende opdrachtgever persoonlijk aanrekenen voor de geleden schade, renten en gederfde winst, naast de verantwoordelijkheid die door art. 6:162 BW wordt genoemd.

26. De adverteerder vrijwaart AM tegen alle schade, boetes, kosten en uitgaven waarvoor AM aansprakelijk gesteld kan worden als gevolg van enig werk dat in overeenstemming met de specificaties, tekeningen en eisen van de opdrachtgever is gedaan, waarbij inbreuk wordt gemaakt op een patent, octrooi, auteursrecht, geregistreerde tekening merk van derden.

27. Indien een advertentie de mogelijkheid biedt om door te linken naar een website van een derde, valt u automatisch onder de regels van deze site.

28. Een tekortkoming is niet aan AM toerekenbaar indien deze wordt veroorzaakt door het uitvallen, door welke oorzaak ook, van de Internetverbinding die door AM wordt gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst.

29. AM kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de drukproef, verstuurd via emailverkeer, niet aangekomen is bij de opdrachtgever als blijkt dat de ontvangstbevestiging, die AM ontvangen heeft, wel het juiste emailadres bevat.

30. Op de overeenkomsten en alle aanbiedingen met betrekking tot de vorming van de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met inbegrip van verplichte de Europese wetgeving.

31. Geschillen zullen in Alkmaar aan een bevoegde rechter worden voorgelegd, tenzij op grond van een verplicht wettelijke bepaling, een andere rechter wordt aangewezen en onverminderd het recht van (AM) om een alternatief bevoegde rechter van haar eigen keuze aan te wijzen.

Versie: 1 september 2023

Kom jij ook tijd en kennis te kort voor Social Media Marketing?

Wij helpen je graag!

Scroll naar boven